Privacy Policy

 1. WIE? 

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking CLAEVER ASSOCIATES, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2880 Mariekerke (Bornem), Weertstraat 66, met ondernemingsnummer BTW BE0476.079.067, en als contactpersoon mevrouw Lieve Vermeulen (lieve@claever.be)

“Claever Associates” respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. “Claever Associates” leeft met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

 1. WELKE GEGEVENS? 

Via deze website worden persoonsgegevens verzameld via het inlogformulier en via het bestelformulier.

Hierbij kan u gevraagd worden om uw naam (voornaam – familienaam), e-mailadres, adres, BTW-nummer, telefoonnummer en gsm-nummer in te vullen.

 • Uw voor- en familienaam, om u correct te kunnen aanspreken;
 • E-mail adres: om uw bestelling en betaling te bevestigen en u een overzicht van uw bestelling te geven;
 • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt
 • Registratiegegevens

De website plaatst enkele cookies. Voor meer details wordt verwezen naar de cookie-policy.

 

 1. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

De gegevens worden gebruikt om de overeengekomen activiteiten uit te voeren. Hierbij kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan een partner, om de uitvoering van de taak te garanderen.

De gebruiker kan zich eveneens inschrijven via de nieuwsbrief. Hij/zij dient hiertoe actief het nieuwsbrief-vakje aan te vinken. De toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden. Tevens zal iedere nieuwsbrief een opt-out voorzien zijn. Voor het verzenden van e-mails wordt gebruik gemaakt van een externe softwaretool.Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, uitgezonderd aan enkele selectieve verwerkers die “Claever Associates” bijstaan bij de uitoefening van hun taken, zoals software, hallen alwaar de evenementen georganiseerd worden, boekhouder,…

Exposanten kunnen toegang krijgen tot Claro tijdens een beurs. Dit is een intern ontwikkelde softwaretool. Expodoc is een externe tool (www.expodoc.com). Indien u dit zelf kiest wordt u rechtstreeks doorverwezen naar hun website.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat “Claever Associates” uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. “Claever Associates” zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door “Claever Associates” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de “Claever Associates” en de gebruiker.

 

 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

“Claever Associates” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan “Claever Associates” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

 1. Rechten van de betrokkenen:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat “Claever Associates” met uw persoonsgegevens maken.

 

5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “Claever Associates”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “Claever Associates” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

5.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

 

5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “Claever Associates” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

 

5.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

5.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door “Claever Associates” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar lieve@claever.be, per post naar 2880 Bornem, Weertstraat 66 of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

 

5.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door “Claever Associates” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

5.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

 1. HYPERLINKS

 Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. “Claever Associates” is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

 

 1. WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 15/05/2018